Brugerforum

Velkommen til HIP brugerforum

Har du et spørgsmål eller forslag til forbedring af HIP, så vil vi meget gerne høre fra dig. Skriv til os på hip@sdfi.dk.

Vi svarer hurtigst muligt på spørgsmål, og hvis vi vurderer, at spørgsmålet også er relevant for andre, så vil både spørgsmål og besvarelse blive indsat på denne side. Tidligere stillede spørgsmål og svar ses herunder.

Med tiden vil vi gerne udvikle HIP med flere services og understøtte, at brugerne af HIP kan udveksle erfaringer med brug af data til arbejdet med vandforvaltning og klimatilpasning. Send os et forslag, hvis du har en god ide. Hvis du ønsker at blive inddraget i brugertests og andre udviklingsaktiviteter, vil vi gerne høre fra dig. Se flere informationer under Brugerinddragelse.

Vi vedligeholder også lister over de seneste forbedringer og planlagt videreudvikling, som imødekommer brugerønsker. Begge lister opdateres jævnligt og ses herunder.

Sidst, men ikke mindst, har vi inkluderet en oversigt over publikationer om HIP, der beskriver udvikling og anvendelsesmuligheder og dokumenterer den videnskabelige kvalitet af HIP-data.


Spørgsmål og svar

Hvor kan man downloade vandløbsoplandskort?

I venstre side vælges knappen ”Download data”. Dernæst vælges en kommune eller et opland. Herefter kan vandløbsoplandskort vælges til download under pop-up boksens faneblad ”Vandløb”. Du finder det under ”Målinger”. Se denne figur:


Hvordan kan jeg få fat i data om opmålte tværprofiler i vandløb?

Alle tværprofildata kan downloades i Geopackage format og åbnes i QGIS. Her følger beskrivelse:

 1. Træk geopackage-filen ind i lag-vinduet i QGIS
 2. Vælg vektorlag, fx vandloebsdata.opmaaltprofil_nohist (eller alle lag)
 3. Vælg/highlight laget i lag-vinduet
 4. Åben rediger værktøj fra værktøjslinien
 5. Åben knudepunkt værktøj fra værktøjslinien
 6. Højreklik på et profil i billedevinduet, så ses en tabel med data i venstre side (se herunder)
 7. Vælg en række (eller alt med Ctrl-A) i tabellen, og kopier med Ctrl-C. Hermed vælges alle data i hele laget, og du kan indsætte det i et andet software, fx Excel eller en texteditor.
Tabel med data

Hvordan åbner jeg en netCDF fil med årlig dybde til terrænnært grundvand?

NetCDF filer kan bl.a. åbnes ved at trække dem ind i QGIS. De kan også åbnes i ArcMap, samt med brug af Python, Matlab og andre programmer. Der findes flere forskellige open source programmer, der kan bruges til at åbne NetCDF filer.


Bruggerinddragelse

For at kunne videreudvikle HIP, er det vigtigt for os at kunne inddrage vores brugere i processen. Hvis du ønsker at bidrage og præge videreudviklingen, tilmeld dig gerne her.

Privatlivspolitik for brugerinddragelse i forbindelse med udvikling af det Hydrologiske Informations- og Prognosesystem (HIP).

A) Kontaktoplysninger på dataansvarlig

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (herefter benævnt SDFI)
Sankt Kjelds Plads 11
2100 København Ø
sdfi@sdfi.dk

B) Kontaktoplysninger SDFI databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Såfremt du har spørgsmål til privatlivspolitikken eller behandlingen af dine personoplysninger, som SDFI foretager, kan du rette henvendelse til SDFI’s databeskyttelsesrådgiver (DPO) på følgende mail: dpo@kefm.dk eller tlf.: 72 54 57 41.

C) Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine persondata som led i vores myndighedsudøvelse efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra e.

D) Kategorier af personoplysninger

Til brugerinddragelser indsamler vi følgende almindelige personoplysninger om dig: navn, e-mail, telefonnummer, arbejdsplads og stilling. Navn og e-mail skal angives ved tilmelding og vi har brug for dem, så vi kan kontakte dig. Telefonnummer er ikke obligatorisk ved tilmelding, men kan angives som alternativ kontaktoplysning. Din arbejdsplads og din stilling bruges til at målrette kommunikationen til dig og til at kunne kategorisere brugertyper.

E) Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

Dine personoplysninger indsamles for at kunne kontakte og inddrage dig som HIP-bruger eller -interessent med henblik på at videreudvikle og forbedre Hydrologiske Informations- og Prognosesystem (HIP). Du vil blive inddraget i forbindelse med planlægning, gennemførsel af og deltagelse i aktiviteter knyttet til HIP-brugerforum, HIP-udviklingsworkshops, HIP-brugertests, HIP-brugerworkshops og andre HIP-relevante møder, fx ERFA-møder om HIP.

F) Modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysninger

Vi kan videregive dine personoplysninger, såfremt vi er retligt forpligtet hertil eksempelvis, hvis der anmodes om aktindsigt. Derudover kan SDFI være retlig forpligtet til at udlevere personoplysninger til andre myndigheder, jf. forvaltningslovens § 28, såfremt det er nødvendigt af hensyn til myndighedens opgavevaretagelse.

G) Opbevaring af personoplysninger

SDFI journaliserer anonymiserede brugerdata og feedback på projektet i journalsystemet, og data overføres til Rigsarkivets ved journalperiodens udløb i overensstemmelse med arkivlovens regler.

H) Dine rettigheder som registreret

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, hvad angår behandlingen af dine personoplysninger som registreret, eller har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte SDFI på følgende mail isk@sdfi.dk.

Du har som registreret hos SDFI følgende rettigheder:

 • Ret til at anmode om indsigt (indsigtsret): Retten til indsigt indebærer, at du har ret til at modtage en række oplysninger om den eller de behandlinger, vi foretager.
 • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.
 • Ret til at slette (”Retten til at blive glemt”): Hvis SDFI opbevarer personoplysninger, du ikke ønsker opbevaret, har du som hovedregel ret til at få dem slettet. Dog skal du være opmærksom på, at oplysningerne ikke kan slettes, hvis de er omfattet af journaliseringspligten.
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til at gøre indsigelse mod behandling: Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du gør indsigelse, skal SDFI påvise tungtvejende årsager til at opretholde behandlingen, som kunne være, at behandlingen følger af loven. Er dette ikke muligt, skal behandlingen ophøre.

I) Retten til at klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, SDFI behandler dine personoplysninger på. Du finder informationer om Datatilsynet på: www.datatilsynet.dk og kan kontakte dem på: dt@datatilsynet.dk


Seneste forbedringer af HIP

September 2023

Ny release af HIP med nyt design, bedre performance og flere funktionaliteter, herunder

Design, der understøtter brug af mindre skærme

 • Responsivt design som muliggør visning på mindre skærme, eksempelvis tablet.
 • Mulighed for at slå lagvælgere fra og til med brug af knapper, der sidder til venstre for de to lagvælgere for hhv. hydrologiske data (HIP-data) og støttelag, samt ligeledes mulighed for at slå grafvindue fra og til med brug af grafknap, der sidder til højre for grafvindue. Dette giver bedre mulighed for at se data, især på små skærme som tablets.

Bedre peformance

 • HIP er især blevet meget hurtigere til at vise målinger af terrænnært grundvand, samt målinger af vandstand og vandføring i vandløb. Stor tak til GEUS for et godt samarbejde om bedre performance for visning af grundvandsdata fra Jupiter databasen. Derudover er det nu muligt at vise om dybden til grundvand er højere eller lavere end normalt på kort.

Bedre muligheder for download

 • Download af data er blevet lettere og kræver ikke længere log-in på FTP-serveren. Download-knappen findes til venstre for lagvælger. Den bruges fortsat til at downloade data for kommuner, vandløbsoplande, kvadrater (randbetingelser) eller hele landet (statistiske beregninger).
 • Download-knapper er også inkluderet i graf/tabelvinduer, så man lettere kan hente data fra en enkelt tidsserie.

Flere søgemuligheder inkl. DGU-numre (boringer)

 • Det er nu muligt at søge på både adresser, kommuner, byer og andre stednavne samt på DGU-nummer for grundvandsboringer i søgefeltet, der ses øverst i midten af HIP.

Geografiske koordinater i HIP

 • Koordinater for cursors placering på kortet vises nu i nederste højre hjørne i HIP.

Forbedring af time-slider funktion til visning af data for valgt tid

 • Timeslideren nederst på HIP-siden kan nu bruges til at se, hvor der findes målinger tilbage til år 1900 for en periode af særlig interesse. Alle målestationer vises med små punkter på kortet, mens de målestationer, der findes for den tid, man har valgt med timeslider, ses med store punkter. Målingerne kan fortsat tilgås ved at trykke på både de små og store punkter.
 • Tidsserier for målinger af vandstand og vandføring kan nu tilgås som separate lag og responderer på timeslider, som beskrevet i punktet herover.
 • Timeslideren bliver inaktiv, når datalag med statistik og usikkerheder vælges. Timeslider er kun aktiverbar, når det vælges at se data som tidsserier.
 • Det datalag man interagerer med på kortet og ser grafer og tabeller for (aktivlaget) er det senest valgte datalag. Aktivlaget er markeret i lagvælger, så man tydeligt ser hvilket datalag, der er det aktive, der responderer på timeslider og tryk på kortet.
 • Tidsserier for modelberegnet vandføring på siden ”Historisk” kan nu tilgås fra lagvælger via et selvstændigt lag, så det er tydeligt, at modelberegnet vandføring inkluderer tidsserier, der kan ses i graf, ud over statistiske data.

Markering af område på kort med tegneværktøj

 • Det er nu muligt at tegne en polygon eller cirkel på kortet med værktøjet ’tegn på kortet’. Det gør, at man kan markere omridset af et område med særlig interesse.

Forbedring af graf/tabel visningsfunktioner

 • Defaultvisning for grafvinduer, der viser historiske modelberegninger, er nu +/- 3 år for den valgte dato på kortet i stedet for 30 år. Man kan stadig vælge at se data for hele modelberegningsperioden ved hjælp af grafvinduets kalenderfunktion eller ved brug af zoom- og pan-funktioner.
 • Kalenderfunktionen er blevet mere intuitiv.
 • Statistiske beregninger for den valgte periode kan altid ses under grafvinduet.
 • For målinger kan markøren, der viser lokalitet for den valgte graf/tabel, nu genfindes på tværs af de 3 faneblade ”Historisk”, ”Realtid” og ”Fremtid”. Det betyder, at man let kan genfinde det samme punkt eller grid, når man skifter fra fx Historisk side til Fremtidssiden.

HIP fungerer også på engelsk

 • Hvis din PC eller tablet er sat op til at fungere med engelsk sprog, så vil HIP også være tilgængelig på engelsk.

December 2022

 • Effekten af klimaændringer på dybden til terrænnært grundvand og vandføring vises nu i grafer i HIP's Fremtidsfane, når man trykker på en celle for dybden til grundvand eller når man trykker på et vandløbsberegningspunkt. Det gør det muligt at se klimaændringernes betydning for sæsonvariation (måneder, årstider) i dybden til grundvand og vandføring i HIP. Samtlige modelberegninger kan fortsat downloades.
 • Tidsserier for modelleret vandføring ses nu i grafer og tabeller i HIP's Historiske fane, når man trykker på et vandløbsberegningspunkt. Det gør det lettere at se og hente tidsseriedata for et givet vandløbspunkt.
 • Visning af grafer med Miljøstyrelsens og kommunernes målinger af vandstand og vandføring er forbedret med et nyt design, der giver mulighed for at se både vandstand, vandføring og vandtemperatur (når det findes) for en målestation. Performance er stadig ikke tilfredsstillende, da det tager lang tid at hente disse data med API fra Danmarks Miljøportal.
 • Når man vælger en vandløbsmålestation, øges størrelsen på den valgte station, så man let kan se, hvilken målestation man har valgt.
 • Når man vælger at se en graf for et modelgrid eller et vandløbsberegningspunkt, vises den valgte celle eller det valgte punkt nu med et pinpoint ikon, så man let kan se hvilken celle eller hvilket punkt, man har valgt at se en graf for.
 • Det er nu muligt at søge på adresser i HIP. Resultatet af søgninger vises nu med pinpoint ikon.
 • Tekstsiderne i HIP menuen om Brugerhistorier, Dokumentation, Brugerforum og Brug af HIP er reformatteret, så det er lettere at få overblik over indhold.
 • GEUS' s to jordartskort kan nu atter ses i HIP.
 • Links til yderligere information og metadata er gennemgået og opdateret for alle baggrundskort, når relevant.
 • Der er indarbejdet tooltips, som nu findes for alle kortværktøjer med hover funktion.
 • "Del link"-funktionen virker nu, så de åbne datalag inkluderes i delingen.
 • Der er foretaget flere kosmetiske rettelser i HIP.

December 2021

 • Det er nu muligt at se målinger af vandstand og vandføring i grafer. Performance er dog utilfredsstillende.
 • Nu ses jordbundskort (JB-kort) for pløjelaget under Baggrundskort/støttedata i HIP.
 • Diverse tekstredigering og tilføjelse af afsnit under "Brug af HIP" om sammenligning af målt og modelberegnet dybde til grundvand. Det er nemlig ikke altid, at de pejlede terrænnære grundvandsdata repræsenterer det øverste grundvandsspejl.
 • Visning af middelfejl for modelleret terrænnært grundvand er nu rettet, så data ikke også viser middelfejl for dybere grundvand. Middelfejl for både terrænnært og dybere grundvand kan fortsat downloades.
 • Der er nu åbnet op for sektionen "Brugerforum" i HIP, så man kan se "Spørgsmål og svar" samt en log over de seneste forbedringer af HIP.
 • Når man vælger at se på Dokumentation eller Brug af HIP, åbnes disse i en ny fane i internet browseren, så man bedre kan skifte mellem at læse dokumnetation eller vejledning og se data i HIP.
 • Vi har fået nyt logo for HIP - en blå vanddråbe.
 • Nu kan man se statistiske beregninger for et vandløbsberegningspunkt i Historisk fane i HIP når man trykker på et modelberegningspunkt.
 • Der er indarbejdet et vejledende afsnit under ”Brug af HIP” om ”Sammenligning af modelberegnet dybde til terrænnært grundvand og pejledata”.
 • Middelfejl for modelberegnet terrænnært grundvand kan nu ses oven på kort, der viser alle boringer, så man lettere kan se, hvilke boringer, der har leveret data til at beregne modelusikkerhed.
 • Tilføjet info-knap i grafvindue, der forklarer funktion til valg af periode i graf.
 • Inkluderet ”refresh” knap i grafvinduer, der muliggør visning af graf med de oprindelige akser efter at man har haft brugt zoom funktioner.
 • Der er tilføjet historiske baggrundskort og flere datasæt, der viser bebyggede arealer samt veje og jernbaner. De ses i lagvælger for baggrundskort og støttedata (vælg lag-ikon i højre side af skærmen).
 • Der er nu tydeligere adgang til download af GEUS's dokumentations- og sammenfatningsrapporter, og Dokumentationsafsnittet kan downloades som pdf-fil.
 • Der er implementeret funktioner, så bruger kan vælge at gøre modelberegninger, baggrundskort og støttedata delvist gennemsigtige, så de kan ses oven på hinanden.
 • Dialog med GEUS om tilpasning af WMS for jordartskort, så de kan vises på større skærme. Dette er rettet af GEUS, så visning af jordartskort også virker på større skærme.
 • Dialog med Landbrugsstyrelsen om teknisk rettelse, der muliggør visning af deres WMS for jordbundskort (JB-kort).
 • Vektordata, der fungerer som støttedata, kan nu ses oven på HIP datasæt.
 • Justeringer til visning af pejledata i graf. Der vises nu daglige værdier for perioden 1990-2019 som default (når de findes), og ellers vises der data for den periode, hvor der findes målinger. Brugeren kan i grafvinduet vælge at se alle data i stedet for daglige data, og det kan vælges at ses på en anden periode. Der kan dog ikke vises en periode, der ikke har data.
 • Ekspertvejledning er inkluderet under Brug af HIP.
 • Fejl i modelberegninger for Bornholm er rettet af GEUS og opdateret i HIP.

Februar 2021

 • Lancering af HIP

Videreudvikling af HIP

HIP videreudvikles i 2022-2025 som del af Danmarks Digitaliseringsstrategi - Sammen om den Digitale Udvikling som en del af indsatsområdet Klimatilpasning – Vand fra alle sider, der er støttet af EU’s Genopretningsfond.

Formålet er:

 • at udvikle og udstille nye dynamiske modelberegninger i HIP, der kan understøtte adaptiv planlægning og håndtering af vand, samt
 • at styrke HIP som planlægningsværktøj ved at give bedre adgang til flere frie offentlige data om det hydrologiske kredsløb, der kan understøtte helhedsorienteret klimatilpasning.

Vær med

Videreudviklingen af HIP er fortsat brugerdreven. Hvis du derfor arbejder med klimatilpasning eller vandforvaltning i en kommune, vandforsyning, region, national myndighed eller privat virksomhed, så vil vi meget gerne høre om behov og ønsker for videreudviklingen af HIP i fbm. dit arbejde. Kontakt os derfor meget gerne på hip@sdfi.dk, hvis du er interesseret i at blive involveret i projektet ved fx at deltage i brugerworkshops eller hjælpe os med brugertest, og skriv meget gerne til os, hvis du har spørgsmål eller gode ideer. Vi håber at høre fra dig.

Herunder kan du læse mere om arbejdet med HIP i 2022-2025.

Dynamiske modelberegninger til planlægning og håndtering af vand

Klimaforandringerne finder allerede sted, og der er stor usikkerhed om den fremtidige udvikling og konsekvenserne heraf. Kommuner og vandforsyninger har derfor udtrykt stort behov for dagligt opdaterede HIP-modelberegninger til løbende overvågning, planlægning og håndtering af vand for at forebygge oversvømmelser og understøtte bæredygtig vandforsyning og forvaltning af vandløb og grundvandsafhængige naturområder. Indsatsen vil derfor udvikle aktuelle og daglige værdier for dybden til terrænnært grundvand, jordens vandindhold og vandføring i vandløb (inkl. randbetingelser) for de kommende 5-10 dage. Dagligt opdaterede modelberegninger understøtter også dynamisk adaptiv planlægning, hvor løbende overvågning og læring muliggør tilpasning af planer til opdateret viden og opdateret behov. Der vil løbende blive afholdt brugerworkshops, hvor behov og muligheder for udstilling af hydrologiske indikatorer for tørke og vådhed også skal afklares.

Indsatsen koordineres af SDFI og foretages i et tæt samarbejde med GEUS, DMI, MST og øvrige interessenter.

Styrkelse af HIP

Styrkelse af HIP indebærer, at der skal skabes bedre adgang til HIP-data. HIP-data kan downloades via hipdata.dk og Dataforsyningen, men det er ikke alle HIP-data, der vises i HIP-portalen. Visning af HIP-data på kort og i grafer i HIP gør det meget lettere at diskutere, analysere og udvælge data til download. Vi arbejder derfor på at forbedre tilgængeligheden af data ved at vise dem i HIP på en brugervenlig måde. Projektet indebærer specifikt, at der skal skabes:

1. Bedre adgang til sæsonvariation (måneder, årstider) i klimaændringernes effekt på vandkredsløbet for at undgå problemer med for lidt eller for meget vand.

Det skal være muligt at aflæse og downloade modelberegnede data om årsvariationer i klimaændringernes effekt fra en graf, udover at data allerede kan ses på kort. Det kan bruges til at vurdere, hvor og hvornår der er for lidt eller for meget vand. På hvilken årstid er udfordringerne størst, og hvor store er de? Har vi for meget vand ét sted, der kunne gøre gavn et andet sted? Det vil disse data kunne hjælpe med at vurdere. Denne udvikling er gennemført i 2022.

2. Bedre adgang til vandløbsdata for at understøtte arbejdet med klimatilpasning og byplanlægning.

Modelberegnet vandføring og data om vandløbstværsnit, såvel som målinger af vandstande og vandføring i vandløb, bruges til hydraulisk modellering af oversvømmelser og vurdering af vandløbenes kapacitet til afledning og tilbageholdelse af vand fra byer mm. Indsatsen indebærer, at tidsserier af modelberegnet vandføring samt tværsnitsdata for vandløb vises i grafer og tabeller i HIP, hvorfra de kan downloades. Samtidigt gøres det lettere at se og hente målinger af vandstand og vandføring. Det vil fortsat være muligt at downloade datapakker for kommuner og oplande fra HIP. Denne udvikling er delvist gennemført i 2023. Vi mangler at skabe bedre adgang til vandløbstværsnit i grafer.

3. Bedre adgang til modelberegnede randbetingelser og 30-års statistik for målinger af vandføring i vandløb og havvandsstand.

Denne indsats understøtter bedre muligheder for at vurdere referencetilstand (1990-2019) og randbetingelser til udvikling af lokale modeller, kortlægninger og analyser. Randbetingelser viser udvekslingen af vand med omgivelserne for et givet område. Indsatsen vil visualisere udvalgte randbetingelser for grundvandsstrømning – og potentiale på kort for at gøre det lettere at udvælge lokale områder, som der skal downloades data for til videre lokal bearbejdning og beslutningsstøtte til detailplanlægning. I dag kan randbetingelser downloades fra HIP, men de vises ikke i HIP. Det er et stort ønske fra vandforsyninger og rådgivende ingeniørvirksomheder, at randbetingelser visualiseres i HIP.

4. En mere brugervenlig HIP.

Brugerne af HIP ønsker flere baggrundskort i HIP, ligesom der også er efterspurgt mere vejledning til brug af HIP, gerne videoer, og der er ønsker til specifikke funktioner, som gør det lettere at se og tilgå data fra HIP. Dette vil der arbejdes på i fortsat dialog med brugerne. Det skal gøre data lettere tilgængelige til brug for vandforvaltning, klimatilpasning og planlægning.


Publikationer om HIP

Der er udgivet en række danske og internationale publikationer om HIP. De søges samlet herunder. Formålet er at formidle om udvikling og anvendelsesmuligheder samt at dokumentere den videnskabelige kvalitet af HIP-data.

Kommunerne kan forbedre de fælles data om oversvømmelser.

Af Louise Lillith Magdalena Johansson og Anja Schäffer Strecker. Publiceret i Teknik & Miljø, s. 42-43. 2023.
https://issuu.com/ktc-teknikogmiljo/docs/12_teknik_milj_-_december_2023

Undersøgelse af hydrologiske klimatilpasningseffekter ved vådlægning.

Af Raphael Schneider, Maria Ondracek og Simon Stisen. GEUS rapport 2023/17, 2023.
https://data.geus.dk/gpub-landingpage/?id=34684

Data der ruster Danmark til klimasikring.

Af Eva Bøgh. Publiceret i Teknik & Miljø, s. 39-41. 2023.
https://issuu.com/ktc-teknikogmiljo/docs/teknik_milj_-_januar_februar_2023

A New Digital Twin for Climate Change Adaptation, Water Management and Disaster Risk Reduction (HIP Digital Twin).

Af Hans Jørgen Henriksen, Raphael Schneider, Julian Koch, Maria Ondracek, Lars Troldborg, Ida K. Seidenfaden, Søren Julsgaard Kragh, Eva Bøgh og Simon Stisen. Publiceret i Water MDPI – Water and Climate Change Special issue: sustainable and Robust Water Futures in the Context of Climate Change. Water 2023, 15, 25.
https://doi.org/10.3390/w15010025

Groundwater level monitoring of Danish chalk and limestone aquifers for surveying quantitative status and groundwater resources trend.

Af Hans Jørgen Henriksen, Bertel Nilsson, Claus Ditlefsen, Lars Troldborg and Lærke Thorling. (Accepted for publishing / in print): R. P. Farrell, N. Massei, A. E. Foley, P. R. Howlett, and L. J. West (Ed.): The Chalk Aquifers of Northern Europe. Geological Society, London, Special Publications. Volume 517.
https://doi.org/10.1144/SP517

Analysis of drought indicators based on a national coupled hydrological model.

Af Hans Jørgen Henriksen, Raphael J.M. Schneider & Bertel Nilsson. GEUS. Rapport 2022/25, 2022.
https://doi.org/10.22008/gpub/34660

Machine-learning-based downscaling of modelled climate change impacts on groundwater table depth.

Af Raphael Schneider, Julian Koch, Lars Troldborg, Hans Jørgen Henriksen & Simon Stisen. Publiceret i Hydrology and Earth System Sciences (HESS) 26 (22): 5859-5877.
https://hess.copernicus.org/articles/26/5859/2022/hess-26-5859-2022-discussion.html

A robust objective function for calibration of groundwater models in light of deficiencies of model structure and observations.

Af Raphael Schneider, Hans Jørgen Henriksen og Simon Stisen. Journal of Hydrology Volume 613, Part A, October 2022, 128339.
https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2022.128339

HIP-data og nye klimafaktorer på afstrømningen.

Af Hans Jørgen Henriksen, Raphael J.M. Schneider, Maria Ondracek, Lars Troldborg, Søren J. Kragh & Eva Bøgh. Publiceret i EVA bladet – Erfaringsudveksling i vandmiljøteknikken 35(3): s. 22-31, 2022.
http://www.evanet.dk/bladet/

Højtstående grundvand i byer. Udredning af vidensniveau og behov vedrørende højtstående grundvand i urbane områder.

Af Peter van der Keur & Hans Jørgen Henriksen, GEUS Rapport 2022/23.
https://data.geus.dk/pure-pdf/GEUS-R_2022_23_web.pdf

Styrket datagrundlag til at håndtere vand.

Af Eva Bøgh. Publiceret i Teknik & Miljø, juni 2022.
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6937355972344467456

Måling af det terrænnære grundvand.

Af Jacob Kidmose og Hans Jørgen Henriksen, GEUS. Notater er rekvireret af KL og inkluderer en beskrivelse af terrænnære grundvandsdata i HIP.
https://www.kl.dk/media/48415/maaling-af-det-terraennaere-grundvand-kidmose-og-henriksen-2022.pdf

Appendix - Brug af KAMP og HIP til robust screening i forhold til højtstående grundvand.

Af Jacob Kidmose og Hans Jørgen Henriksen, GEUS. Appendix til notat rekvireret af KL om Måling af det terrænnære grundvand.
https://www.kl.dk/media/48416/appendiks-til-kidmose-og-henriksen-2022.pdf

Lokal opdatering af HIP ved anvendelse af Bayseian Evidential Learning.

Af Troels Norvin Vilhelmsen. Publiceret på LinkedIn, 2021.
https://www.linkedin.com/pulse/lokal-opdatering-af-hip-ved-anvendelse-bayseian-vilhelmsen/

Danmarks vandkredsløb under klimaforandringer - det bliver komplekst.

Af Raphael Schneider, GEUS. Publiceret i WaterTech PRO, 2021
https://pro.ing.dk/watertech/holdning/danmarks-vandkredsloeb-under-klimaforandringer-det-bliver-komplekst

High Resolution Water Table Modeling of the Shallow Groundwater Using a Knowledge-Guided Gradient Boosting Decision Tree Model.

Af Julian Koch, Jane Gotfredsen, Raphael Schneider, Lars Troldborg, Simon Stisen & Hans Jørgen Henriksen. Publiceret i Frontiers in Water 3, 14, 701726, 2021.
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frwa.2021.701726/full

Ny samlet adgang til data om terrænnær hydrologi baner vej for bedre håndtering af klima under forandring.

Af Eva Bøgh & Hans Jørgen Henriksen. Publiceret i Teknik & Miljø 5/6, 2021.
https://issuu.com/ktc-teknikogmiljo/docs/05_teknik_milj_-_maj-juni_2021/46

Nu er der nem adgang til vigtige vanddata.

Af Jan Aagaard. Publiceret af Center for Offentlig-Privat Innovation, 2021.
https://co-pi.dk/aktuelt/nyheder/2021/juli/nu-er-der-nem-adgang-til-vigtige-vanddata/

HIP er her: Hvor meget stiger grundvandet - og hvor kan man hente vandløbsdata?

Af Eva Bøgh & Malde Beinthin Volmer. Publiceret i Teknik & Miljø, februar 2021.
https://issuu.com/ktc-teknikogmiljo/docs/01_teknik___milj__-_februar_2021/60

Udvikling af landsdækkende modelberegninger af terrænnære hydrologiske forhold i 100 m grid ved anvendelse af DK-modellen. Dokumentationsrapport vedr. modelleverancer til Hydrologisk Informations- og Prognosesystem.

Af Henriksen, H.J., Kragh, S.J., Gotfredsen, J., Ondracek, M., vand Til, M., Jakobsen, A., Schneider, R.J.M., Koch, J., Troldborg, L., Rasmussen, P., Pasten-Zapata, E. & Stisen, S. Udarbejdet af GEUS som en del af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Initiativet Fælles Data om Terræn, Klima og Vand., 2020.
hip4plus_dokumentationsrapport_v23FEB.pdf

Udvikling af landsdækkende modelberegninger af terrænnære hydrologiske forhold i 100 m grid ved anvendelse af DK-modellen. Sammenfatningsrapport vedr. modelleverancer til Hydrologisk Informations- og Prognosesystem.

Af Henriksen, H.J., Kragh, S.J., Gotfredsen, J., Ondracek, M., vand Til, M., Jakobsen, A., Schneider, R.J.M., Koch, J., Troldborg, L., Rasmussen, P., Pasten-Zapata, E. & Stisen, S. Udarbejdet af GEUS som en del af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Initiativet Fælles Data om Terræn, Klima og Vand., 2020.
hip4Plus_sammenfatningsrapport_v23feb.pdf

Climate change: Sources of uncertainty in precipitation and temperature projections for Denmark.

Af Ernesto Pasten-Zapato, Torben O. Sonnenborg & Jens Christian Refsgaard. Publiceret i GEUS Bulletin 43, 2019.
https://doi.org/10.34194/GEUSB-201943-01-02

Samling af regionernes terrænnære grundvandsdata giver bedre viden.

Af Eva Bøgh. Publiceret i Miljø & Ressourcer 3, 2019.
https://www.miljoeogressourcer.dk/filer/avjinfo/165/7607_Milj___og_ressourcer_3_2019_3_WEB_NY.pdf

Modellering af terrænært grundvand, vandstand i vandløb og vand på terræn for Storå og Odense Å. Slutrapport (FODS 6.1 Fasstrack metodeudvikling).

Af Simon Stisen, Raphael J.M. Schneider, Maria Ondracek & Hans Jørgen Henriksen. GEUS Rapport 2018/36.
https://doi.org/10.22008/gpub/32582